Bestuur

Voorzitter
Kees van Hee, Veerstraat 51, 5694 AB, Breugel.
Tel: 0499-477010 of 06-13207764
k..m.v.hee@TUE.nl

Penningmeester
Sjraar van Beek
Herungerstraat 95, 5911 AK, Venlo.
Tel: 077-3546241 / 06-22423518
info@wassum.nl

Secretaris
Gonnie van Bussel
Balisboom 26
5715BZ  Lierop
06-83201632
info@kempischheideschaap.nl

Bestuurslid
Ronald Wijlhuizen
Kampsestraat 90, 6687 AW Angeren
rwijlhuizen@live.nl

Bestuurslid
Bart van Ekkendonk
Geer 39, 5104 HE Dongen
06-41247340
info@dlobv.nl

Keurmeesters

Wies de Haan, Vlaamseweg 20, 6029 PL, Sterksel.
Tel: 040-2263755 Fax: 040-2264932.
wdehaan51@kpnmail.nl

Gerhard Bavinck
Martemanshurk 12, 5482 WP schijndel
073-5496912
g.bavinck@planet.nl

Theo Oomen
Kruisboomstraat 11, 5591 HV, Heeze.
06-46322329.
oomen1@hotmail.nl

Lidmaatschap

Contributie is € 100,- per jaar.
Keuring rammen is € 10,- per ram.

Huishoudelijk reglement

A. Algemeen

* Leden van de vereniging betalen jaarlijks contributie. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering
* Naast de jaarlijkse contributie betalen de leden een bedrag voor keuring en registratie. Ook dit bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering
* De vereniging tracht haar doelstellingen, waarvan de eerste: het bevorderen van en het zorg dragen voor een inteeltvrije en levensvatbare populatie van Kempische heideschapen, onder meer te bereiken door het opstellen van een rasbeschrijving. Uitgangspunt voor deze rasbeschrijving is het type schaap, zoals dat in de vorige eeuw en in het begin van deze eeuw in de Kempen voorkwam, waarbij voorop staat dat het gebruik van een rasbeschrijving de erfelijke variatie binnen het ras niet mag verarmen.
* Promotie activiteiten houden o.a. in: het verspreiden van informatiemateriaal, presentatie van het ras op evenementen, het publiceren van artikelen in vakbladen, etc.
* De leden dragen zorg voor een betrouwbare identificatie en een inzichtelijke
registratie van alle Kempische heideschapen. Zie verder fokreglement.
* Alle leden zijn verplicht het aantal op het bedrijf aanwezige Kempische schapen
in de maand december van ieder jaar aan het secretariaat mede te delen.
* Keuring, identificatie en registratie dienen uitgevoerd te worden volgens onderstaand reglement
* Alleen (aspirant -) leden van deze vereniging kunnen dieren ter keuring / registratie aanbieden
* Voor registratie komen in aanmerking: alle dieren behorend tot het ras Kempisch heideschaap, die qua exterieur voldoen aan de rasstandaard die door de vereniging wordt gehanteerd, na goedkeuring volgens het keuringsreglement.

B. Keuringsreglement

* keuring kan plaatsvinden indien er minimaal twee keurmeesters keuren, waar van er één hoofdkeurmeester is.
* (hoofd)keurmeesters zijn diegenen die aangesteld zijn in een algemene vergadering
* schorsing / ontslag van (hoofd)keurmeesters kan alleen door algemene vergadering (zie statuten)
* een (hoofd)keurmeester mag op zijn eigen bedrijf niet keuren
* bij klachten over keuringsbeslissingen worden twee, jaarlijks door de algemene ledenvergadering aan te wijzen deskundigen ingeschakeld, die samen een derde deskundige aanwijzen
* keuring en beoordeling geschiedt volgens hieronder volgende beoordelingslijst, naar de eveneens hieronder volgende rasstandaard van het Kempische heideschaap en volgens de regels van het fokreglement..

C. Fokreglement.

1. De eigenaar van de kudde moet zijn eigen fokbeleid binnen de kaders die door het stamboek zijn vastgesteld kunnen verantwoorden.
2. Keuring van rammen op betreffend bedrijf valt samen met bedrijfsbezoek. Bedrijfsbezoek vindt plaats voordat de rammen bij de ooien gaan.
3. Ter keuring worden alleen die ooien en rammen aangeboden die volgens de eigenaar stamboekwaardig zijn. Niet stamboekwaardige dieren dienen dus uit de kudde(s) verwijderd te worden.
4. Voor de eigenaren van schaapkuddes vindt wat de ooien betreft een kuddekeuring plaats. In de kudde mogen geen andere rassen of kruisingen staan of schapen met afwijkingen die niet binnen het keuringsreglement vallen (zwarte vlekken e.d.).
5. De rammen (of ooien) worden pas gekeurd als ze ouder zijn dan 5 maanden, voldoende ontwikkeld zijn en getest op de wolkwaliteit volgens de door Wools of Holland ingebrachte testprocedure.
6. De rammen worden gekeurd op een centrale keuringsdag, die vastgesteld wordt door de leden in de Algemene ledenvergadering.
7. De fokkers die rammen aanbieden voor de keuring leveren de gegevens van de te keuren rammen minimaal drie weken voorafgaand aan de keuring aan bij het secretariaat. Het gaat hier om de nummers, wolanalyseresultaten, geboortedatum
8. Bij voorkeur worden de rammen ongeschoren aangeleverd voor de keuring. Indien de rammen zijn geschoren moeten bij de keuring de wolanalyse resultaten worden overlegd.
9. Alleen goedgekeurde en centraal geadministreerde rammen van klasse A (80-100 punten) mogen worden ingezet.
10. De rammen worden gekeurd volgens een voor de eigenaar inzichtelijk keuringsformulier waarop de criteria en de toe te kennen punten staan vermeld. Het formulier geeft ook het eindoordeel GK of AK met het aantal behaalde punten (Zie beoordelingslijst).
11. Een ram mag voor ten hoogste 2 jaar worden ingezet bij dezelfde kudde.
12. Het stamboek houdt een centrale administratie bij van alle gekeurde rammen. De resultaten worden op de website gepubliceerd. Ook wordt in dit overzicht het keuringsrapport vermeld met de vermelding wie de oude en nieuwe eigenaar zijn.
13. Voor de eigenaar is er een mogelijkheid bij een in te stellen geschillencommissie bezwaar aan te tekenen in geval de keuring in zijn/haar waarneming niet naar behoren is verlopen.
14. Kosten keuring en registratie worden door de leden in de algemene ledenvergadering ieder jaar vastgesteld.
15. Kosten keuring op het bedrijf hebben een basistarief. De hoogte van dit bedrag wordt door de leden in de algemene ledenvergadering ieder jaar vastgesteld.
16. Fokkers registreren zelf (stamboek-/bedrijfsnummer, geslacht, geboorte datum) en verplichten zich om ieder jaar in december het aantal Kempische heideschapen dat in november (I&R telling) van dat jaar op het bedrijf aanwezig is aan het secretariaat van het stamboek door te geven.
17. Controle op inzichtelijkheid van fokbedrijven vindt plaats d.m.v. bedrijfsbezoeken. Deze controle wordt uitgevoerd aan de hand van het aanwezige bedrijfsregister en een fysieke inspectie van de kudde door minimaal twee keurmeesters.
18. Door de keurmeesters wordt in de periode juli, augustus en september een bedrijfsbezoek gebracht.
19. Schema en rooster van de bedrijfsbezoeken wordt in de ALV van juni op de centrale keuringsdag vastgesteld.
20. De fokkers krijgen voor de ALV van juni een voorstel van de keurmeesters betreffende de bedrijfsbezoeken.
21. Van iedere fokker hebben de keurmeesters het ingevulde bedrijfsformulier Kempenlam en andere relevante informatie voorafgaand aan het bezoek ontvangen.

Vastgesteld door ALV 25062016