Kempenlam

Het Kempisch heideschaap lammert in de maanden januari – maart. De lammeren gaan vanaf maart, april de heide en de natuurgraslanden op. De smaak van het lamsvlees profiteert van de ruimte en de tijd om op natuurlijke wijze in en van de Kempen te leven. Mals, zoals lamsvlees behoort te zijn en met een zachte kruidige smaak. De lammeren zijn raszuivere Kempische heideschapen. Het voer komt uit de regio waarin de schapen grazen en het vlees wordt in deze omgeving verwerkt. De productieketen wordt van het begin tot het eind gecontroleerd en gecertificeerd. Dat geeft u het vertrouwen dat het om echt Kempenlam gaat.
Wanneer en waar is Kempenlam verkrijgbaar?
Kempenlam is een seizoensproduct. De eerste lammeren zijn al beschikbaar in mei. Maar het culinaire seizoen van het Kempen Lam begint pas echt in augustus en loopt door tot december. Dit komt omdat de lammeren de tijd krijgen om op te groeien.

Productievoorwaarden

De productievoorwaarden gelden naast de algemeen geldende regelgeving van het reglement Kempenlam.
Productieketen Herkomstgebied Kempenlam
Alleen de  leden van de Vereniging Het Kempische Heideschaap die hun schapen inzetten bij natuurbeheer mogen voor de afzet van hun raszuivere lammeren de keurmerknaam Kenmpenlam gebruiken. De definitieve certificering Kempenlam zal verleend worden door de Kempenlamcommissie. Zie hiervoor het reglement keurmerk Kempenlam.
De wijze van produceren van de lammeren sluit aan bij de cultuurhistorie van de gescheperde kuddes.
Het houderij-systeem
De schapen van bedrijven die deelnemen aan de keten worden primair ingezet voor een effectief begrazingsbeheer in natuurgebieden en stedelijk / landschappelijk groen. Dit houdt in dat de kuddes extensief worden gehouden en in principe hun voedsel uitsluitend al grazend vergaren. Indien nodig wordt dit aangevuld met mineralen.

Alleen in de lammerperiode (twee tot drie maanden) kunnen de ooien op stal gehouden worden. Wanneer de schapen gedurende de aflammerperiode op stal staan, dan dient er per schaap zonder lam minimaal 1 m² vloeroppervlak (ligruimte) beschikbaar te zijn. Voor een ooi met een eenling bedraagt deze ruimte 1,5 m² en voor een ooi met een tweeling minimaal 1,7 m². De oppervlakte van aflamhokjes bedraagt minimaal 1,5 m. bij 1,0 m. Aan het voederhek moet voor iedere ooi 0,5 m. beschikbaar zijn.

De weideperiode duurt dus minimaal 250 dagen. Gedurende die periode kunnen de dieren desgewenst ’s-nachts en in de weekenden worden opgestald of opgekraald. De stal wordt opgestrooid met stro, gemaaide heide of heideplaggen.

Hygiënecode en bedrijfsbehandelplan

Er dient gewerkt te worden met de nieuwste hygiënecode om het dierenwelzijn en de diergezondheid op het hoogste niveau te waarborgen.
Er wordt gewerkt volgens een bedrijfsbehandelplan waarin aandacht is voor een verantwoord diergeneesmiddelengebruik. Dit plan is opgesteld in samenwerking met de betreffende plaatselijke veearts.
De moederdieren
Alleen moederdieren die goedgekeurd zijn door het Stamboek het Kempische Heideschaap, komen in aanmerking.
De vaderdieren
Fokrammen worden jaarlijks individueel gekeurd onder auspiciën van het Stamboek. Als vaderdier komen alleen goedgekeurde rammen in aanmerking.
Het opfokken, vetweiden of afmesten van lammeren voor de markt
Het streven is om de lammeren na het aflammeren zoveel mogelijk buiten te laten lopen. De lammeren blijven minimaal acht weken bij de moederdieren. Ze kunnen in die periode met de moederdieren mee gaan grazen. Indien nodig kunnen de lammeren worden bijgevoerd met krachtvoer uit de regio om tot het juiste slachtgewicht en malsheid van het vlees te komen.

Als eindproduct onderscheiden we 2 typen lammeren:

Voorjaarslammeren met een geslacht gewicht van 15 – 17 kilo.
Najaarslammeren met een geslacht gewicht van ong. 20 kilo.

Het voer

Lammeren en schapen worden, indien nodig, bijgevoerd met ruwvoer en/of krachtvoer. Zowel ruwvoer en krachtvoer zijn zoveel als mogelijk afkomstig uit de omgeving waarin de schaapskudde wordt ingezet bij natuurbeheer.

 Oudere dieren
Ook oudere dieren kunnen binnen de keten worden afgezet.
 De slacht
Slacht vindt bij voorkeur plaats bij plaatselijke slachterijen volgens de wettelijke normen en Het werken met locale slachters bevordert het dierenwelzijn door de kortere aanvoerroutes.

Identificatie en etikettering

Met de e-I&R wordt ook de IKB en tracking en tracing ingevoerd. Alle data van het dier dienen minimaal t/m de slacht en zo mogelijk ook tot aan de afzetkanalen (horeca, slagers, winkels) bekend te zijn om de voedselveiligheid en een juist merkgebruik, te waarborgen. Hiertoe wordt er naar gestreefd op het vlees de slachtdatum, de bedrijfsregistratie, de inhoud en het keurmerk te vermelden, zowel bij verkoop aan consumenten als aan bedrijven/horeca. Bij gehele karkassen vindt de identificatie op het karkas plaats; bij onderdelen vindt de identificatie op bonnen behorend bij de kratten.

De lammeren worden bij voorkeur vers verkocht, als compleet lam (voor de horeca) of als diverse lamsproducten, verpakt of onverpakt (voor horeca en slagers/winkels). De etikettering zal voldoen aan de EU-richtlijnen van de Voedsel en Waren Wet en bevat herkomstverwijzingen (naam van producent/kudde). Het lamsvlees kan ook diepgevroren verkocht worden.

 

REGLEMENT van het keurmerk Kempenlam

1. Inleiding
1.1. Dit reglement bevat de erkenningsregeling van het keurmerk Kempenlam. Partijen die voldoen aan de voorwaarden van dit reglement worden hierna aangeduid als “Deelnemer”.

1.2.1. Voor erkenning als bedoeld in dit reglement komen in aanmerking schapenhouders, slagers en afzetkanalen.
1.2.2. Kempenlam zijn vleesproducten van lamsvlees geproduceerd volgens de richtlijnen zoals vastgelegd in dit reglement.

1.3. De erkenningsregeling heeft tot doel:
• het bieden van garantie van de echtheid en kwaliteitswaarborg van het keurmerk Kempenlam aan consumenten
• het beschermen van de Deelnemers van het merk Kempenlam voor misbruik door derden van het merk.

1.4. Als houder van het collectief merkrecht treedt Vereniging Stamboek het Kempische Heideschaap op. Voor de uitvoerende werkzaamheden (zoals verderop in het reglement omschreven) heeft Vereniging Stamboek het Kempische Heideschaap een Kempenlamcommissie(KC) ingesteld.

1.5. Een gebruiksrecht op het collectief merk Kempenlam ter aanduiding van de betreffende producten wordt door de Kempenlamcommissie(KC) verleend aan de Deelnemers. De Kempenlamcommissie neemt het besluit tot verlening, verlenging en intrekking van de erkenning.

1.6. Dit reglement kan worden gewijzigd door de leden van het stamboek in de algemene ledenvergadering van het stamboek Het Kempische Heideschaap..

1.7. Deelnemers moeten binnen zes maanden na wijziging van dit reglement aan het gewijzigde reglement voldoen.

1.8. In alle gevallen waarin door dit reglement niet wordt voorzien beslist de KC

1.9 De KC wordt gevormd door 3 leden:
• één schapenhouder, lid van het Stamboek het Kempische Heideschaap
• Eén bestuurslid van het Stamboek het Kempische Heideschaap
• Eén keurmeester van het Stamboek het Kempische Heideschaap

2. Verlening van de erkenning

2.1 Erkenning is uitsluitend mogelijk indien aan alle eisen van dit reglement wordt voldaan.

2.2.1. Ieder lid van het Stamboek het Kempische Heideschaap geeft met de invulling en inlevering van het Kempenlamformulier aan dat hij/zij erkend wil worden.
2.2.2. De KC verleent de erkenning na toetsing van de gegevens binnen 1 maand na ontvangst van het Kempenlam formulier.
2.3.1. Indien nodig kan een bedrijfsbezoek van de KC onderdeel zijn van de toetsing.
2.3.2. De KC beoordeelt de definitieve deelname aan de hand van:
– het bepaalde in dit reglement;
– de door de deelnemer verstrekte gegevens;
– het rapport van het eventuele bedrijfsbezoek;

2.4.4. Alvorens een beslissing te nemen kan de KC nadere voorwaarden stellen of
een nader onderzoek doen instellen. Eventueel bewijs met betrekking tot het
vervullen van de nader te stellen voorwaarden dienen aan de KC te worden
toegezonden.

2.5.1. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat Kempenlam bij definitieve deelname..
2.5.2. Deelnemers kunnen binnen één maand na bekendmaking van de definitieve deelname bezwaar maken bij de KC. Dit moet schriftelijk gebeuren.
2.5.3. De Behandelvergadering van de bezwaren wordt ingepland nadat de termijn van één maand waarbinnen Bezwaarschriften kunnen worden ingediend, is afgelopen.

2.5.5. De KC neemt een beslissing binnen drie maanden na de
Behandelvergadering. Deze termijn van drie maanden kan eenmaal worden
verlengd met ten hoogste drie maanden.
2.6.6. Tegen besluiten van de KC kan geen beroep worden aangetekend door de Deelnemer.

2.6.1. Alle besluiten over definitieve deelname worden door de KC naar de leden van de Vereniging Stamboek Het Kempische heideschaap gecommuniceerd.
2.6.2. Tegen een beslissing om een Deelnemer niet definitief te erkennen, kan noch
geen bezwaar worden gemaakt.

2.6.3. De erkenning is op geen enkele wijze door de Deelnemer over te dragen aan
een andere partij. Ook in het geval een Deelnemer op enigerlei wijze wordt
overgenomen, kan de erkenning van het overgenomen bedrijf niet worden
overgeschreven op naam van het overnemende bedrijf.
2.6.4. Iedere wijziging van naam of ondernemingsstructuur, moet bij bekendmaking
hiervan worden gemeld aan de KC.

2.7.1. De Deelnemer dient er zorg voor te dragen dat zijn bedrijfsvoering en
dienstverlening voortdurend voldoet aan de voorschriften uit dit reglement.
2.7.2. Evaluaties met de deelnemers met bedrijfsbezoek vinden plaats volgens het ritme dat de Vereniging hanteert voor de reguliere bedrijfsbezoeken met de keurmeesters van de Vereniging in het najaar. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door de keurmeesters van de Vereniging die rapporteren aan de KC. De KC onderzoekt of de
Deelnemer de verplichtingen die volgen uit dit reglement naleeft.
2.7.3. De KC kan afwijken van de aanpak zoals beschreven in 2.7.2 wanneer ze dat nodig acht.
2.7.4. Bij deze evaluatie zijn alle bepalingen in dit reglement van overeenkomstige toepassing.
2.7.5. De Deelnemer is verplicht binnen 14 dagen nadat hierom is verzocht aan de
KC van de Vereniging alle door haar verlangde inlichtingen te verstrekken die nodig zijn om de naleving van de voorwaarden uit dit reglement te controleren.

3. Verval erkenning

3.1.1. Indien de eisen uit dit reglement niet worden nageleefd is de KC bevoegd tot intrekking van de erkenning.
3.1.2. Het voornemen tot intrekking van de erkenning wordt in het geval sprake is
van strijd met dit reglement schriftelijk meegedeeld aan de Deelnemer.
3.1.3. De Deelnemer zal een termijn van twee weken worden geboden alsnog te
voldoen aan de eisen uit het reglement. Indien naar het oordeel van de KC
binnen de gestelde termijn niet volledig is voldaan aan de gestelde eisen, kan de KC besluiten de erkenning te laten vervallen.
3.1.4. De erkenning vervalt ook:
– op verzoek van de Deelnemer;
– bij faillissement of aanvraag van surseance;
3.1.3. In het geval misbruik wordt gemaakt van het collectieve merk en/of naam
Kempenlam zal een boete van € 1000,00 per overtreding verschuldigd zijn aan de Vereniging Stamboek Het Kempische Heideschaap.

3.2.1. Bij verval van de erkenning mag de voormalige Deelnemer op geen enkele
wijze te kennen geven op enigerlei wijze verbonden te zijn aan het collectief merk Kempenlam.
Alle bevoegdheden met betrekking tot het collectief merk en/of de naam Kempenlam komen met onmiddellijke ingang te vervallen. Alle uitingen dienen door de voormalige Deelnemer onmiddellijk worden aangepast.
3.2.2. Intrekking van de erkenning leidt tot uitsluiting van de voormalige Deelnemer
voor deelneming aan het collectief merk Kempenlam.
3.2.3. Er kan door de voormalige Deelnemer geen aanspraak gemaakt worden op
restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden of andere bijdragen.
3.2.4. Indien de erkenning is beëindigd tengevolge van faillissement of aanvraag van
surseance, kan noch aan de onderneming, noch aan de personen die direct
leiding geven of hebben gegeven een nieuwe erkenning direct of indirect
worden verleend.
3.2.5. In tegenstelling tot het voorgaande lid kan aan een daar genoemd persoon of
bedrijf een erkenning worden verleend als naar het oordeel van de KC voldoende redenen bestaan om aan te nemen dat door de Deelnemer zal worden voldaan aan dit reglement en de continuïteit van de onderneming voldoende is gegarandeerd.
3.2.6. Geschillen zullen, indien nodig worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

4. Kwaliteitseisen Deelnemer

4.1. De Deelnemer voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in het document ‘productievoorwaarden Kempenlam. De KC toetst de kwaliteit van de Deelnemers aan deze productievoorwaarden. Deze productievoorwaarden zijn vastgesteld door de leden van de Vereniging het Stamboek het Kempische Heideschaap.
4.2. De KC kan ontheffing verlenen voor de productievoorwaarden die betrekking hebben op het voer.

5. Misbruik van collectief merk Kempenlam door derden

5.1. Indien blijkt dat derden inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten of eventuele andere rechten van het collectief merk Kempenlam of een Deelnemer, zal door de KC actie ondernomen worden tegen dit misbruik.
5.2. Een boete van € 1000,00 per overtreding zal worden opgelegd.
5.3. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.